Sosyal Uygunluk Politikası

Sosyal uygunluk maddeleri, üretimin ve yönetimin her aşamasında kaliteli bir sistem kurup, iyileştirip ve sürekliliğini sağlamayı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlarla arasında sağlıklı bir iletişim kurmayı, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder.

 

Firmamız, aşağıdaki maddelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

Firmamız çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket edip, minimum yaş gereksiniminin 18 yaşında olduğunu, yasal asgari yaş altındaki hiç kimseyi işe almamayı, üretim alanlarına çocuk ziyarteçi almamayı, yaş doğrulamasını sağlamak için kimlik fotokopilerinin alınmasını, çıraklık ve stajyerlik programını kullanmadığını, genç işçilerin tehlikeli işlere maruz kalmadan iş uygunluğuna göre çalıştırıldığını taahhüt eder.

 

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi

Çalışanlar işveren ile arasında iki taraflı imzalanan iş sözleşmesi gereği ücret karşılığı görevli olduğu işi yapmakla yükümlüdür. Işveren zorla, borç karşılığı, sözleşmeli, veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, gönüllü fazla mesai ve gönüllü işten ayrılmayı, acil durumlarda mesai saatleri içinde çalışanın firmadan ayrılmasını, çalışana hareket özgürlüğü vermeyi taahhüt eder.

 

Mahkum Çalıştırmama ve Cezaevlerine Fason İş Vermeme

Firmamız mahkum çalıştırmadığını ve cezaevlerine fason iş vermediğini taahhüt eder.

 

Ayrımcılığın Önlenmesi

Firmamız çalışanları arasında dil, din, ırk, mezhep, renk, medeni durum, cinsiyet, siyasal düşünce, yabancı göçmen işçi, sosyal köken, felsefi inanç, yaş, hamilelik, annelik, virüs kaynaklı bağışıklık problemi, cinsel yönelim, engellilik, işçi örgütlerine üyelik, aile sorumlulukları, bilinçsiz önyargı ayrımcılığına göre değil, işi yapabilme beceri ve yeteneklerini esas alarak istihdam etmeyi, işe alımda ve işten çıkarmada, tazminat ve terfide ayrımcılık yapmamayı taahhüt eder.

 

Çalışma Saatleri

Firmamız düzenli çalışma saatleri, fazla mesai saatleri, tüm çalışanlar için fazla mesai erişebilirliği, fazla mesai ücret oranları ve prim oranlarının belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı taahhüt eder.

 

Ücret ve Ödemeler

Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan ücret hesaplamalarına göre normal ve fazla mesai ücret ödemelerini yapmayı, belirlenmiş ücretli izin, yıllık izin, hastalık izni, doğum izni, babalık izni, acil aile izni, sosyal yardımları sağlamayı, bulunduğumuz bölgedeki asgari yaşam standardını karşılamayı, işe girişte para alınmadığını ve kesinti yapılmadığını taahhüt eder.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Firmamız iş kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen sağlık şartlarını yerine getirip, iş yerinde ortaya çıkabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçları temin ederek, genel çalışma ortamında, binada alınması gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlülüğünü, acil durum hazırlığı yapmayı, işçilere yapmakta oldukları işlerde uymaları gereken ve kullanmaları gereken koruyucu ekipmanları ile sağlık ve güvenlik önlemlerini öğretmeyi, sağlık ve güvenlik endişesini dile getiren işçilere misilleme yapmamayı, ilk yardım eğitimleri vermeyi, her işin güvenli şekilde gerçekleşmesini taahhüt eder.

 

Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi

Firmamız, işçiler ve yönetim arasında uygun, onurlu ve saygılı davranmayı, güvenlik görevlilerinde uygun davranışını, sözlü, fiziksel, cinsel veya psikolojik taciz, mobbing, tehdit ya da zorlamaya izin vermemeyi, disiplin konusunda ayrılmcılık yapmamayı taahhüt eder.

 

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları

Çalışanlar önceden izin almaksızın istedikleri kuruluşları kurmak, bunlara üye olma veya üye olmama hakkına sahiptirler. Firmamız çalışanlarına örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık yapma, grev ve eylemlere katılma haklarına saygı göstermeyi, işçi temsilcilerini özgürce ve demokratik seçebilmeyi, iletişim ve danışma hakkına sahip olmalarını, işçi temsilcilerinin işçilere ayrımcılık ve misillleme yapmayacağını taahhüt eder.

 

Dilek-Şikayet

Çalışan görüşlerinin alınması çalışan memnuniyet anketleri, dilek –öneri-şikâyet kutusu, yoluyla yapılır. Firmamız çalışan memnuniyetini sağlamayı taahhüt eder.

 

Çevrenin Korunması

Yürürlükteki çevre mevzuatına ve müşteri standartlarına uymayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı, doğal kaynakları korumayı ve karbondioksit emisyonunu azaltmayı taahhüt eder.

 

Gümrük Mevzuatına Uygunluk

Firmamız yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek programlar tesis etmeyi taahhüt eder.