Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1. Amaç
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının amacı rüşvet ve yolsuzluğun önüne geçmek için rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.
2. Kapsam
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;
    • Bisem Tekstil Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Bisem Tekstil çalışanlarını,
    • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Bisem Tekstil adına görev yapan kişi ve kuruluşları  kapsamaktadır.
3. Tanımlar
Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.
Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.
Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:
    • Nakit ödemeler,
    • Siyasi ya da diğer bağışlar,
    • Komisyon,
    • Sosyal haklar,
    • Hediye, ağırlama,
    • Diğer menfaatler sayılabilir.
4. Görev ve Sorumluluklar
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;
    • İnsan Kaynakları departmanı etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması,
    • Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
    • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, tüm Bisem Tekstil çalışanları,  
    • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
    • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek, 
    • İlgili yasal düzenlemelere ve Bisem Tekstil uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak, ile sorumludur.
5. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar 
Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların, prosedür esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.
6. Politika ve Prosedürlerimiz
6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk
Bisem Tekstil  her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.
Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Bisem Tekstil ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.
6.2 Hediye
Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.
Bisem Tekstil  tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir.
Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.
6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri
Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.
7. Hatasız Kayıt Tutma
Bisem Tekstil  muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;
    • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
    • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

8. Politika İhlallerinin Bildirimi
Bir çalışan ya da Bisem Tekstil adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği  yönünde görüş ya da şüphe varsa, İnsan Kaynakları ve İşçi temsilcisine bildirmelidir.
Bisem Tekstil, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Bisem Tekstil  adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Bildirimi yapan çalışanın bilgileri hiçbir şekilde belgelerde veya süreçlerde yer almamaktadır. Hiçbir çalışan bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz.
Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu iletmesi gerekmektedir.
Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.
9. Politika İhlalleri
Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.
Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Bisem Tekstil  adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Prosedüre aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Bisem Tekstil  tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Prosedür ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.